شکوائیه بر علیه مردی که واقعه ازدواج را ثبت نکرده است

شکوائیه بر علیه مردی که واقعه ازدواج را ثبت نکرده است

۵٫۰ ۰۱ شکوائیه بر علیه مردی که واقعه ازدواج را ثبت نکرده است     بنام خدا دادستان محترم شهرستان …………………………. ریاست محترم دادگستری شهرستان…………… با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب ……… فرزند …….. از آقای ………. فرزند ……….. شاکی هستم. زیرا با نامبرده در مورخه……… در حضور بستگان دو طرف ازدواج نمودم…

نمونه شکوائیه روابط نامشروع

نمونه شکوائیه در خصوص روابط نامشروع زوجه با دیگری

۴٫۳ ۰۳ دانلود نمونه شکوائیه روابط نامشروع زن با دیگری       بنام خدا دادستان محترم شهرستان …………………………. ریاست محترم دادگستری شهرستان…………… با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب ……… فرزند …….. از آقای ………فرزند ……. شاکی هستم زیرا نامبرده متهم است به اینکه با علم به اینکه خانم ……….. فرزند……… در عده…

نمونه شکوائیه عده

شکوائیه بر علیه کسی که زنی را که در عده دیگری است برای خود عهد کند

۵٫۰ ۰۱  شکوائیه بر علیه کسی که با علم، زنی را که در عده دیگری است برای خود عهد کند     بنام خدا دادستان محترم شهرستان …………………………. ریاست محترم دادگستری شهرستان…………… با سلام احتراما به استحضار می رساند  اینجانب ……… فرزند ………. از آقای ………….. ………. شاکی هستم زیرا نامبرده متهم است به اینکه…

نمونه شکوائیه تهمت و افترا

نمونه شکوائیه تهمت و افترا

۴٫۰ ۰۲ شکوائیه افترا و هتک حرمت   شاکی …………………. به نشانی …………………………………………………………………………… مشتکی‌عنه ………… به نشانی …………………………………………………………………………… تاریخ وقوع جرم ……………… محل وقوع جرم ………………………………………………………   موضوع: افترا و هتک حرمت   ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………. با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند: در تاریخ……………. آقای/آقایان……. خانم/خانم‌ها…….. فرزند…………. به نشانی……..…