ابطال معامله ابطال سند مالکیت

ابطال سند مالکیت و الزام به تنظیم سند انتقال و تحویل سه دانگ مشاع حق کسب و پیشه

تاریخ رسیدگی: ۱۳/۱۱/۷۱ شماره پرونده‌ها: ۶۸/۳۲۷ و ۳۲۸ و ۶۹/۴۳۳ رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در خصوص دعوی خواهان تقابل در پرونده ۶۹/۱۹/۴۳۳ و خوانده اصلی در پرونده‌های ۱۹/۶۸/۳۲۷ و ۶۶/۱۹/۳۲۸ آقای حسن … فرزند … مبل‌ساز… به طرفیت خواندگان ۱٫ اسدالله فرزند نصرالله شغل مالک به نشانی … ۲٫ حشمت الله ……

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورش

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش پرسش: نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش به چه صورتی است؟ نظر اتفاق آراء : «تعدیل و افزایش اجاره بها و تخلیه اماکن آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد، وفق قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزش و پرورش مصوب ۹…

دستور فروش ملک مشاع در آراء دادگاه‌ها

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادخواست یا اثبات مالکیت دعوای اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می‌کند که با مقررات مربوطه در تعارض است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۷۲ تاریخ: ۳۰/۸/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای خواهان خانم (م.ط.) با وکالت آقای (ن.ر.) به طرفیت خوانده…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی از آنجا که رابطه استیجاری در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مستمر می‌باشد و مدت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و پایان مدت اجاره موجب قطع رابطه استیجاری و موجد حق تخلیه برای مؤجر یا مالک نمی‌باشد از این ‌رو قانون‌گذار در ماده ۱۵ این…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

ابطال سند

طرح دعوای ابطال سند شروع رسیدگی به دعوا در محاکم قضائی بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت تشریفات دادرسی و با تقدیم دادخواست می‌باشد؛ لیکن اگر مرجع شبه قضائی همانند هیئت نظارت صالح به دعوایی باشد می‌توان آن را در قالب درخواست و بدون رعایت تشریفات به این هیئت تقدیم نمود.…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

مطالبه محل سرقفلی

مطالبه محل سرقفلی تا زمانی كه مالكيت عين و منفعت متعلق به شخص واحدی است ايجاد حق سرقفلي قابل تصور نيست. شخص الف (مورث) قبل از فوت يك قطعه زمين كه درآن مشاراليه مبادرت به ساخت بنا پایين مغازه و بالای منزل مسكوني كرده، از زمان ساخت تا قبل از فوت رأساً از آن استفاده…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

مطالبه سرقفلی

مطالبه سرقفلی طرح این بحث و دعوی تحت عنوان مطالبه سرقفلی از آن‌جا ناشی می‌شود که گروهی از حقوقدانان و صاحب‌نظران که رفته‌رفته نیز به تعدادشان افزوده می‌شود عقیده بر دوگانگی سرقفلی و حق کسب و پیشه دارند که این باور بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و حذف حق کسب…

ابطال معامله ابطال سند مالکیت

ابطال معامله

ابطال معامله قبل از ورود در بحث دعوای ابطال معامله لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم. وضعیت حقوقی یک قرارداد از سه حال خارج نیست: صحیح، باطل، غیرنافذ که به این حالت‌ها حکم وضعی قرارداد گفته…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

فروش مال مشاع

فروش مال مشاع هرچند موضوع این نوشته، بررسی دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاها می باشد لیکن به جهت اهمیت دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی و ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاعی به بررسی  هر دو خواهیم پرداخت. تقسیم مال مشاعی مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در…