دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

ارکان دعوی فسخ اجاره

دعوی فسخ اجاره نیز مانند سایر دعاوی ارکان خاص خود را دارد که بتواند به سرانجام قانونی دست یابد. رکن اول و اساسی این دعوی وجود یک قرارداد اجاره می‌باشد، رکن دوم وجود خیار قانونی قابل اعمال در این عقد و رکن سوم ادلۀ قابل اثبات جهت اعمال این حق می‌باشد. در ادامه به بررسی…

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورش

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش پرسش: نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش به چه صورتی است؟ نظر اتفاق آراء : «تعدیل و افزایش اجاره بها و تخلیه اماکن آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد، وفق قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزش و پرورش مصوب ۹…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

انواع سرقفلی عرفی

انواع سرقفلی عرفی بررسی سرقفلی و پیشینه آن در حقوق ایران مبين آن است که همواره بین حقوقدانان و حتی در میان فقها در برداشت از مفهوم سرقفلی اختلاف عقیده وجود داشته است و مطالعه محدود در منشأ مناقشه، حاکی از آن است که این اختلاف ریشه در شباهت مفهومی حق کسب و پیشه و…

دستور فروش ملک مشاع در آراء دادگاه‌ها

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادخواست یا اثبات مالکیت دعوای اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می‌کند که با مقررات مربوطه در تعارض است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۷۲ تاریخ: ۳۰/۸/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای خواهان خانم (م.ط.) با وکالت آقای (ن.ر.) به طرفیت خوانده…

اثبات مالکیت , اثبات مالکیت با سند رسمی , اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت

اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت

اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت شماره حکم: ۳۸ تاریخ حکم: ۷/۸/۱۳۲۲ رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور اگر کسی مدعی مالکیت ملکی شود و طرف سند مالکیت خود را ارائه دهد دادگاه نباید به استناد ماده ۲۴ قانون ثبت تقاضای مدعی را (مبنی بر معاینه محل و مغایرت داشتن موضوع سند مالکیت به مورد دعوی)…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

مطالبه سرقفلی

مطالبه سرقفلی طرح این بحث و دعوی تحت عنوان مطالبه سرقفلی از آن‌جا ناشی می‌شود که گروهی از حقوقدانان و صاحب‌نظران که رفته‌رفته نیز به تعدادشان افزوده می‌شود عقیده بر دوگانگی سرقفلی و حق کسب و پیشه دارند که این باور بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و حذف حق کسب…

ابطال معامله ابطال سند مالکیت

ابطال معامله

ابطال معامله قبل از ورود در بحث دعوای ابطال معامله لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم. وضعیت حقوقی یک قرارداد از سه حال خارج نیست: صحیح، باطل، غیرنافذ که به این حالت‌ها حکم وضعی قرارداد گفته…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

فروش مال مشاع

فروش مال مشاع هرچند موضوع این نوشته، بررسی دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاها می باشد لیکن به جهت اهمیت دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی و ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاعی به بررسی  هر دو خواهیم پرداخت. تقسیم مال مشاعی مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در…