ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قم

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات دعوی خلع ید از سوی احد از مالکین مشاعی نسبت به تصرفات دیگری مسموع است. ولی پذیرش دعوی به خواسته قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شریک‌های مال مشاع علیه متصرف منوط به طرح دعوی از سوی مالک…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز

طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم است. دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۷۷ تاریخ: ۳۰/۸/۱۳۹۱ رأی دادگاه شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به وکالت از…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

عدم استماع ادعای خلع ید به علت مالک رسمی نبودن

ادعای خلع ید ادعای خلع ید به‌صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست، دلیلی بر عدم استماع نمی‌باشد. دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۰۲ تاریخ: ۱۵/۷/۱۳۹۱ رأی شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای (م.ن.) به وکالت از ۱٫ (ع.م.) ۲٫ (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

خلع ید از ملک مشاعی

خلع‌ ید از ملک مشاعی هریک از مالکین مشاعی می‌تواند خلع‌ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که در این صورت از کل ملک، خلع‌ید به عمل می‌آید و تصرف هرکدام از مالکین منوط به تراضی آن‌ها خواهد بود. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۹۶ تاریخ: ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای…

دعوای تصرف عدوانی

تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی

تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی هرچند دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می‌شوند و آن قطع تصرفات غیرقانونی خوانده در مال است؛ لیکن دعوای خلع‌ید، تقاضای مالک قانونی و مشروع مال، با این مضمون که خوانده به‌صورت…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

دعوای خلع‌ید در آراء دیوان‌عالی کشور

دعوای خلع‌ ید در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۱-خواستۀ خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی تاریخ: ۲۵/۱/۱۳۳۷ شماره رأی: ۳۹۲۵ در مورد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان‌عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است: الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲ – ۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر…