قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ابتدایی‌ترین زمان حضور حق کسب و پیشه و تجارت در مقررات کشورمان بعد از حکومت و شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است. اگرچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ نیز بر حصول حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن استیجاری صحه…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در جمع‌بندي نظرات حقوقدانان و صاحبنظران بطور كلي دو عقيده در خصوص چگونگي رابطه سرقفلي و حق كسب و پيشه وجود دارد: عده‌اي از حقوقدانان[۱] معتقدند كه سرقفلي و حق كسب و پيشه معناي واحدي دارند و هيچ تفاوتي بين آن دو وجود ندارد و حال…

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک خسارت عدم اجرای تعهد نحوه تحقق و شرایط مطالبه مسئولیت قراردادی را قانون مدنی در ماده ۲۲۶ به بعد با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان کرده است. در ق.آ.د.م. نیز در باب نهم از ماده ۵۱۵ به بعد مقرراتی در رابطه با جبران خسارت ناشی از…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی

شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی اولاً: درخواست دستور فروش مال مشاع نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی و تعیین وقت رسیدگی نیست هرچند بهتر است درخواست در قالب دادخواست تقدیم دادگاه گردد.[۱] ثانیاً: تصمیم مرجع قضائی نسبت به این درخواست قالب حکم یا قرار نیست بلکه دستور تلقی شده و…

اثبات مالکیت , اثبات مالکیت با سند رسمی , اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت

اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت

اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت شماره حکم: ۳۸ تاریخ حکم: ۷/۸/۱۳۲۲ رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور اگر کسی مدعی مالکیت ملکی شود و طرف سند مالکیت خود را ارائه دهد دادگاه نباید به استناد ماده ۲۴ قانون ثبت تقاضای مدعی را (مبنی بر معاینه محل و مغایرت داشتن موضوع سند مالکیت به مورد دعوی)…

اثبات مالکیت , اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه

اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه

اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش رأی شماره… – ۲۶/۱/۷۷ این شعبه که در این گزارش متن رأی قید نشده است پرونده به دادگستری رباط‌کریم ارسال و به شعبه دوم دادگاه عمومی رباط‌کریم ارجاع و به کلاسه… ثبت شده خواهان به شرح صورت‌جلسه ۲۳/۸/۷۷ شعبه دوم رباط‌کریم ضمن تکرار مطالب قبلی استدعای…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

نقل و انتقال سرقفلی

نقل و انتقال سرقفلی مفهوم اصطلاحي سرقفلي اگرچه سرقفلي اولين بار در عرف به وجود آمد و قانون‌گذار به علت رواج عرفي آن مجبور شد آن را در قوانين و مقررات كشور پيش‌بيني كند؛ اما برداشت مقنن از سرقفلي هميشه موافق مطلق مفهوم عرفي آن نبوده است. به طوري كه با وجود تغييراتي كه در…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به رهن بودن مورد معامله

الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله پرسش: الف) در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ ب) در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرار گیرند آیا امکان…

تنظیم سند و فک رهن , تنظیم سند رسمی انتقال

تنظیم سند و فک رهن

تنظیم سند و فک رهن شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۱۳ تاریخ: ۷/۸/۱۳۹۲ رأی شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان (ح.ک.) (ع.ب.) و خانم (ش.ر.) با وکالت آقای (ه.ح.) و خانم (ل.ص.) به طرفیت خانم (ف.د.) به خواسته مطالبه ارزش معادل مبالغی که به شرح مندرج در دادخواست و لوایح تقدیمی توضیح داده شده…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه چنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهنی از ملک مبیع کرده باشد، نمی‌تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملکی، تقاضای الزام به تنظیم اسناد رسمی توسط فروشنده را طرح نماید. شماره دادنامه: ۰۰۳۶۷ ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵ تاریخ: ۱/۴/۱۳۹۲ رأی شعبه ۵ دادگاه…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال تنظیم سند رسمی بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می‌شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است. شماره دادنامه: ۰۹۸۰ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰ تاریخ: ۵/۸/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۱ دادگاه…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع

تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۴۱۹ تاریخ: ۱۵/۴/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای خواهان (الف.ت.) به طرفیت خوانده (ب.م.) با وکالت (ع.الف.) به خواسته الزام…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

عدم اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

عدم اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی شماره دادنامه: ۱۶/۲۴ تاریخ رسیدگی: ۲۰/۱/۱۳۷۳ خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۵/۲/۷۲ خانم نرگس… دادخواستی به طرفیت آقای صفرقلی… به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال با خسارات ضرر و زیان به دادگاه‌های حقوقی ۱ تهران تقدیم که…

دعوای تصرف عدوانی

تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی

تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی هرچند دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می‌شوند و آن قطع تصرفات غیرقانونی خوانده در مال است؛ لیکن دعوای خلع‌ید، تقاضای مالک قانونی و مشروع مال، با این مضمون که خوانده به‌صورت…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

معرفی دعوای خلع ید

معرفی دعوای خلع‌ ید «خلع‌ید» به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي را دارد که مالک يک مال غیرمنقول به طرفيت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحويل ملک را تقاضا می‌کند.  رسیدگی به دعوای خلع‌ید فرع بر اثبات مالکیت است، در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع…

دعوای تصرف عدوانی

لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری

لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری دعوای کیفری تصرف عدوانی راهکار کیفری، ضمانت اجرای قوی و بسیار فوری برای رفع تصرف متصرف‌ عدوانی است برای همین مقنن در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۰ (کتاب تعزیرات ) در این خصوص مقرر داشته است: «هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز،…

دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی

معرفی دعوای تصرف عدوانی دعاوی تصرف مشتمل بر سه دعوای «رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت از حق و رفع ممانعت از حق » بوده و زمانی طرح می‌شوند که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید؛ به عبارتی با وجود در اختیار داشتن و استفاده عملی از مالی توسط متصرف سابق، ثالثی جلوی اینگونه…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

دعوای فسخ اجاره در نشست‌های قضائی

دعوای فسخ اجاره در نشست‌های قضائی حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن پرسش: آیا برای مستأجرین آستان قدس و اداره اوقاف پس از انقضای مدت اجاره می‌توان حقی قائل شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استیفای این حق به چه صورت است؟ نظرهای ابرازی نظر اول: صرف‌نظر از قوانین…

نحوه اجرای حکم قلع و قمع

نحوه اجرای حکم قلع و قمع

نحوه اجرای حکم قلع و قمع پرسش: چنان‌چه در اجرای حکم خلع ید توسط مأمور اجرا معلوم شود در ملک مورد خلع ید به وسیله محکومٌ‌علیه احداث اعیانی شده است، نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه خواهد بود؟ نظر اکثریت نظر به این‌که در رأی صادره صرفاً خلع ید از ملک بوده و در صورت…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی از آنجا که رابطه استیجاری در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مستمر می‌باشد و مدت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و پایان مدت اجاره موجب قطع رابطه استیجاری و موجد حق تخلیه برای مؤجر یا مالک نمی‌باشد از این ‌رو قانون‌گذار در ماده ۱۵ این…