تملک آپارتمان ها , فروش املاک مشاع

قانون افراز و فروش املاک مشاع

قانون افراز و فروش املاک مشاع ‌مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ ‌ماده ۱- افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به رهن بودن مورد معامله

الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله پرسش: الف) در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ ب) در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرار گیرند آیا امکان…

تنظیم سند و فک رهن , تنظیم سند رسمی انتقال

تنظیم سند و فک رهن

تنظیم سند و فک رهن شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۱۳ تاریخ: ۷/۸/۱۳۹۲ رأی شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان (ح.ک.) (ع.ب.) و خانم (ش.ر.) با وکالت آقای (ه.ح.) و خانم (ل.ص.) به طرفیت خانم (ف.د.) به خواسته مطالبه ارزش معادل مبالغی که به شرح مندرج در دادخواست و لوایح تقدیمی توضیح داده شده…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی از آنجا که رابطه استیجاری در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مستمر می‌باشد و مدت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و پایان مدت اجاره موجب قطع رابطه استیجاری و موجد حق تخلیه برای مؤجر یا مالک نمی‌باشد از این ‌رو قانون‌گذار در ماده ۱۵ این…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

انتقال به غیر

انتقال به غیر یکی از اساسی‌ترین شرایط طرح «دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر» آن است که در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر وجود نداشته است. این شرط اگرچه بدیهی است؛اما نظر به این‌که بر خلاف قانون مدنی صراحت ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اصل بر غیر قابل انتقال بودن…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند نظر به اینکه موضوع دعوا یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم: واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به كار رفته است.[۱] عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌كه ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گويد: «عقد عبارت است از اینکه يك يا چند…