الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به رهن بودن مورد معامله

۴٫۰ ۰۲ پرسش: الف) در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ ب) در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرار گیرند آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟ نظر اکثریت…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

۰٫۰ ۰۰ از آنجا که رابطه استیجاری در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مستمر می‌باشد و مدت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و پایان مدت اجاره موجب قطع رابطه استیجاری و موجد حق تخلیه برای مؤجر یا مالک نمی‌باشد از این ‌رو قانون‌گذار در ماده ۱۵ این قانون در سه مورد با شرایطی…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

۵٫۰ ۰۱ نظر به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم: واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به كار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌كه ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گويد: «عقد عبارت است از اینکه يك يا…