تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

تعريف حق كسب و پيشه و تجارت

تعريف حق كسب و پيشه و تجارت حق كسب و پيشه همان‌طور كه از ظاهر عبارت نيز بر مي‌‌آيد ناشي از فعاليت و مشهوريت تاجر است. صرف‌نظر از عقيده عده‌اي از حقوقدانان كه براي كسب و پيشه و سرقفلي مفهوم واحدي قائل هستند. اغلب حقوقدانان عقيده بر تفاوت مفهومي و معنايي اين دو دارند كه…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ماده۱۲- در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: درصورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی)؛ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال تنظیم سند رسمی بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می‌شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است. شماره دادنامه: ۰۹۸۰ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰ تاریخ: ۵/۸/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۱ دادگاه…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

تعدیل اجاره بها

شرایط دعوی تعدیل اجاره‌بها بررسی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حاکی از آن است که موجر برای طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها بایستی شرایطی را که مقرر شده است رعایت نماید که ذیلاً برابر روال این کتاب به بررسی شرایط ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در باب دعوی…