ارزیابی و قیمت گذاری

حق کسب و پیشه و تجارت

تعریف حق کسب و پیشه و تجارت حق کسب و پیشه همان‌طور که از ظاهر عبارت نیز بر می‌آید ناشی از فعالیت و مشهوریت تاجر است. صرف‌نظر از عقیده عده‌ای از حقوقدانان که برای کسب و پیشه و سرقفلی مفهوم واحدی قائل هستند،[۱] اغلب حقوقدانان عقیده بر تفاوت مفهومی و معنایی این دو دارند که…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ماده ۱۲- در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: ۱٫ درصورتی‌که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی). ۲٫ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۰۶۵۲ رأي شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقای علیرضا… فرزند حسین با وکالت آقایان مهدی زینالی و صفورا علیزاده به طرفیت آقای امیر … فرزند رضا به خواسته تخلیه به لحاظ نوسازی ملک به انضمام کلیه خسارات قانونی با احراز مالکیت خواهان و…

ابطال رای داوری,داوری

ابطال رای داوری

معرفی دعوای ابطال رای داوری به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان «داوری» به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد. هرچند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا می‌باشد؛ لیکن باید نتیجه این…

ارزیابی و قیمت گذاری

حق مالکیت محل کسب

حق مالکیت محل کسب قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است؛ ولی از اوصاف و آثاری که از آن استنباط می‌شود می‌توان گفت: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مال خود را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.» مالکیت مهم‌ترین…

تنفیذ قرارداد , دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع بر خلاف سایر دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر در قانون مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی تجویز انتقال منافع شرایط صعب‌الاحرازی ندارد؛ چرا که طرح این دعوی خطر و ضرر قابل توجهی را برای مستأجر یا موجر به دنبال ندارد اما از سوی دیگر نیز برابر صراحت ماده ۱۹…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به جهت تغییر شغل

شرایط طرح دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل گرچه قانون‌گذار مثل سایر موارد صرفاً به اصل تغییر شغل در بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ اشاره نموده است؛ اما بلا شک بند ۷ ماده مزبور مبین شرایطی برای طرح دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل یا تغییر نحوه استفاده…

قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ابتدایی‌ترین زمان حضور حق کسب و پیشه و تجارت در مقررات کشورمان بعد از حکومت و شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است. اگرچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ نیز بر حصول حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن استیجاری صحه…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در جمع‌بندي نظرات حقوقدانان و صاحبنظران بطور كلي دو عقيده در خصوص چگونگي رابطه سرقفلي و حق كسب و پيشه وجود دارد: عده‌اي از حقوقدانان[۱] معتقدند كه سرقفلي و حق كسب و پيشه معناي واحدي دارند و هيچ تفاوتي بين آن دو وجود ندارد و حال…

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک خسارت عدم اجرای تعهد نحوه تحقق و شرایط مطالبه مسئولیت قراردادی را قانون مدنی در ماده ۲۲۶ به بعد با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان کرده است. در ق.آ.د.م. نیز در باب نهم از ماده ۵۱۵ به بعد مقرراتی در رابطه با جبران خسارت ناشی از…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی

شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی اولاً: درخواست دستور فروش مال مشاع نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی و تعیین وقت رسیدگی نیست هرچند بهتر است درخواست در قالب دادخواست تقدیم دادگاه گردد.[۱] ثانیاً: تصمیم مرجع قضائی نسبت به این درخواست قالب حکم یا قرار نیست بلکه دستور تلقی شده و…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

نقل و انتقال سرقفلی

نقل و انتقال سرقفلی مفهوم اصطلاحي سرقفلي اگرچه سرقفلي اولين بار در عرف به وجود آمد و قانون‌گذار به علت رواج عرفي آن مجبور شد آن را در قوانين و مقررات كشور پيش‌بيني كند؛ اما برداشت مقنن از سرقفلي هميشه موافق مطلق مفهوم عرفي آن نبوده است. به طوري كه با وجود تغييراتي كه در…

تنظیم سند و فک رهن , تنظیم سند رسمی انتقال

تنظیم سند و فک رهن

تنظیم سند و فک رهن شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۱۳ تاریخ: ۷/۸/۱۳۹۲ رأی شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان (ح.ک.) (ع.ب.) و خانم (ش.ر.) با وکالت آقای (ه.ح.) و خانم (ل.ص.) به طرفیت خانم (ف.د.) به خواسته مطالبه ارزش معادل مبالغی که به شرح مندرج در دادخواست و لوایح تقدیمی توضیح داده شده…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه چنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهنی از ملک مبیع کرده باشد، نمی‌تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملکی، تقاضای الزام به تنظیم اسناد رسمی توسط فروشنده را طرح نماید. شماره دادنامه: ۰۰۳۶۷ ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵ تاریخ: ۱/۴/۱۳۹۲ رأی شعبه ۵ دادگاه…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال تنظیم سند رسمی بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می‌شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است. شماره دادنامه: ۰۹۸۰ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰ تاریخ: ۵/۸/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۱ دادگاه…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

عدم اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

عدم اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی شماره دادنامه: ۱۶/۲۴ تاریخ رسیدگی: ۲۰/۱/۱۳۷۳ خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۵/۲/۷۲ خانم نرگس… دادخواستی به طرفیت آقای صفرقلی… به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال با خسارات ضرر و زیان به دادگاه‌های حقوقی ۱ تهران تقدیم که…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

معرفی دعوای خلع ید

معرفی دعوای خلع‌ ید «خلع‌ید» به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي را دارد که مالک يک مال غیرمنقول به طرفيت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحويل ملک را تقاضا می‌کند.  رسیدگی به دعوای خلع‌ید فرع بر اثبات مالکیت است، در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع…

دعوای تصرف عدوانی

لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری

لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری دعوای کیفری تصرف عدوانی راهکار کیفری، ضمانت اجرای قوی و بسیار فوری برای رفع تصرف متصرف‌ عدوانی است برای همین مقنن در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۰ (کتاب تعزیرات ) در این خصوص مقرر داشته است: «هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز،…

دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی

معرفی دعوای تصرف عدوانی دعاوی تصرف مشتمل بر سه دعوای «رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت از حق و رفع ممانعت از حق » بوده و زمانی طرح می‌شوند که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید؛ به عبارتی با وجود در اختیار داشتن و استفاده عملی از مالی توسط متصرف سابق، ثالثی جلوی اینگونه…

نحوه شکایت از شهادت کذب

نحوه شکایت از شهادت کذب

نحوه شکایت از شهادت کذب شرط تجویز اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب، ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۱۷۰۰۰۳۸ تاریخ: ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ خلاصه جریان پرونده آقای (ج.غ.) فرزند (م.) به اتهام قطع دویست و هفتاد اصله درخت انگور، موضوع شکایت آقای (گ.غ.) تحت تعقیب قرار گرفته است.…