نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در حالی تصویب شد که تا تصویب این قانون به استثنا روابط استیجاری مشمول ماده واحده الحاقی سال ۱۳۶۵ کلیه روابط استیجاری تجاری همچنان تحت شمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بودند اما تصویب قانون روابط موجر و مستأجر…

ارزیابی و قیمت گذاری

حق کسب و پیشه و تجارت

تعریف حق کسب و پیشه و تجارت حق کسب و پیشه همان‌طور که از ظاهر عبارت نیز بر می‌آید ناشی از فعالیت و مشهوریت تاجر است. صرف‌نظر از عقیده عده‌ای از حقوقدانان که برای کسب و پیشه و سرقفلی مفهوم واحدی قائل هستند،[۱] اغلب حقوقدانان عقیده بر تفاوت مفهومی و معنایی این دو دارند که…

ارزیابی و قیمت گذاری

حق مالکیت محل کسب

حق مالکیت محل کسب قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است؛ ولی از اوصاف و آثاری که از آن استنباط می‌شود می‌توان گفت: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مال خود را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.» مالکیت مهم‌ترین…