نمونه رای برای اختلاس

نمونه رای در مورد اختلاس

۰٫۰ ۰۰ «اختلاس» یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و ماهیتاً خیانت در امانت می‌باشد. تنها تفاوت آن اوصاف مربوط به مرتکب جرم است که باید کارمند دولت باشد. دلیل جرم انگاری اختلاس این است که جلوی سوءاستفاده‌های کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین گردد.…

نمونه رای مهریه

نمونه رای دادگاه برای مهریه

۵٫۰ ۰۱ مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، مال معین یا چیزی که قائم مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می‌دهد که در صورت عندالمطالبه و مطالبه زن، مکلف است آن را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ چرا که به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند…

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

نمونه رای رابطه نامشروع

۵٫۰ ۰۱ مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانون‌گذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد…

رای اعتراض ثالث اجرایی

نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی

۴٫۵ ۰۲ به‌طور کلی اگر دادگاهی در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محکوم‌علیه را توقیف نماید و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای حق داشته باشد، راهکار اعلام ادعا و درخواست رسیدگی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. اعتراض ثالث اجرایی مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷…

نمونه رای رد اعسار

نمونه رای رد اعسار

۰٫۰ ۰۰ دادگاه صالح به رسیدگی: مطابق ماده ۱۳ قانون جدید اجرای محکومیت‌های مالی: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.» پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر…

نمونه رای ترک انفاق

نمونه رای ترک انفاق

۰٫۰ ۰۰ نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج و تأمین روزی و مایحتاج زندگی است و الزام حقوقی پرداخت نفقه از نظر شرع  دارای سه مبنای نص صریح، روایات و اجماع می‌باشد. در مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن…

نمونه رای اثبات مالکیت

نمونه رای اثبات مالکیت

۰٫۰ ۰۰ اختلاف در مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگستری می‌باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است؛ اما…

نمونه رای داوری

نمونه رای داوری

۵٫۰ ۰۱ نمونه رای داوری در قرارداد نمونه رای داوری در قرارداد بین طرفین که به صورت فوق اتفاق افتاده و دادنامه از دادگاه تجدید نظر صادر شده به این ترتیب که  در تاریخ ۱۵/۸/۶۲ وکیل تجدیدنظرخواه به وکالت موکل خود به طرفیت شرکت تجدیدنظرخوانده به خواسته تعیین حکم مرضی الطرفین دادخواستی به دادگاه‌های عمومی…

نمونه رای خلع ید

نمونه رای خلع ید در دیوان عالی کشور

۴٫۰ ۰۱ خواستۀ خلع ید از دو قطعه زمین مزروعی در مورد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان‌عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است: الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲ – ۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر شخصی به خواسته خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی واقع در…