نمونه دادخواست ابطال سند رسمی

نمونه دادخواست ابطال سند رسمی

معمولاً مقدمات تنظیم سند مانند اخذ مفاصاحساب از دارایی و شهرداری و بیمه به عهده فروشنده است و خریدار صرفاً بایستی مابقی ثمن را جهت تنظیم سند آماده نماید؛ اما در صورتی که فروشنده به هر دلیل اقدام به تنظیم سند انتقال به نام خریدار ننماید یا فوت کند و وراث حاضر به انجام تعهدات…

ابطال سند رسمی

ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داور

ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داور شماره حکم: ۹۷۱ تاریخ حکم: ۹/۵/۳۴ رأی شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور جز ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و دعوی نسبت که ارجاع آن‌ها به داوری طبق ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی منفعت قانونی دارد ارجاع دعاوی دیگری به داوری مانعی…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

ابطال سند

طرح دعوای ابطال سند شروع رسیدگی به دعوا در محاکم قضائی بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت تشریفات دادرسی و با تقدیم دادخواست می‌باشد؛ لیکن اگر مرجع شبه قضائی همانند هیئت نظارت صالح به دعوایی باشد می‌توان آن را در قالب درخواست و بدون رعایت تشریفات به این هیئت تقدیم نمود.…