ابطال معامله ابطال سند مالکیت

ابطال سند مالکیت و الزام به تنظیم سند انتقال و تحویل سه دانگ مشاع حق کسب و پیشه

تاریخ رسیدگی: ۱۳/۱۱/۷۱ شماره پرونده‌ها: ۶۸/۳۲۷ و ۳۲۸ و ۶۹/۴۳۳ رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در خصوص دعوی خواهان تقابل در پرونده ۶۹/۱۹/۴۳۳ و خوانده اصلی در پرونده‌های ۱۹/۶۸/۳۲۷ و ۶۶/۱۹/۳۲۸ آقای حسن … فرزند … مبل‌ساز… به طرفیت خواندگان ۱٫ اسدالله فرزند نصرالله شغل مالک به نشانی … ۲٫ حشمت الله ……