ابطال معامله ابطال سند مالکیت

ابطال سند مالکیت و الزام به تنظیم سند انتقال و تحویل سه دانگ مشاع حق کسب و پیشه

تاریخ رسیدگی: ۱۳/۱۱/۷۱ شماره پرونده‌ها: ۶۸/۳۲۷ و ۳۲۸ و ۶۹/۴۳۳ رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در خصوص دعوی خواهان تقابل در پرونده ۶۹/۱۹/۴۳۳ و خوانده اصلی در پرونده‌های ۱۹/۶۸/۳۲۷ و ۶۶/۱۹/۳۲۸ آقای حسن … فرزند … مبل‌ساز… به طرفیت خواندگان ۱٫ اسدالله فرزند نصرالله شغل مالک به نشانی … ۲٫ حشمت الله ……

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

ابطال سند

طرح دعوای ابطال سند شروع رسیدگی به دعوا در محاکم قضائی بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت تشریفات دادرسی و با تقدیم دادخواست می‌باشد؛ لیکن اگر مرجع شبه قضائی همانند هیئت نظارت صالح به دعوایی باشد می‌توان آن را در قالب درخواست و بدون رعایت تشریفات به این هیئت تقدیم نمود.…