نمونه رای رد اعسار

نمونه رای رد اعسار

۰٫۰ ۰۰ دادگاه صالح به رسیدگی: مطابق ماده ۱۳ قانون جدید اجرای محکومیت‌های مالی: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.» پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر…

هزینه دادرسی

نمونه رای هزینه دادرسی در رویه دادگاه ها

۰٫۰ ۰۰ با توجه به  نسخ ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دولت نیز مکلف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد. ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری…