نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

۰٫۰ ۰۰   داد خواست اعسار از پرداخت مهریه تاریخ ……………………………۱۳۸ شماره……………………………….. پیوست………………………………. شماره پرونده. ……………………….   برگ دادخواست به دادگاه عمومی مشخصات طرفين نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهرستان/ بخش دهستان، خیابان، کوچه، شماره، پلاک خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل تعیین خواسته و بهای آن رسیدگی و صدور حکم…

نمونه رای مهریه

نمونه رای دادگاه برای مهریه

۵٫۰ ۰۱ مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، مال معین یا چیزی که قائم مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می‌دهد که در صورت عندالمطالبه و مطالبه زن، مکلف است آن را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ چرا که به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند…

نمونه رای رد اعسار

نمونه رای رد اعسار

۰٫۰ ۰۰ دادگاه صالح به رسیدگی: مطابق ماده ۱۳ قانون جدید اجرای محکومیت‌های مالی: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.» پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر…

تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

اعسار چیست

۵٫۰ ۰۱ اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. تصویب قانون محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴: مطابق…