نمونه رای ترک انفاق

نمونه رای ترک انفاق

۰٫۰ ۰۰ نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج و تأمین روزی و مایحتاج زندگی است و الزام حقوقی پرداخت نفقه از نظر شرع  دارای سه مبنای نص صریح، روایات و اجماع می‌باشد. در مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن…

تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

اعسار چیست

۵٫۰ ۰۱ اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. تصویب قانون محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴: مطابق…