فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی اولین پرسش این است که درخواست افراز مال مشاع باید به کدام مرجع ذی‌صلاح تقدیم شود، به عبارتی ساده‌تر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع چه مرجعی می‌باشد. در حال حاضر دو مرجع «واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول» و «دادگاه عمومی…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع

تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۴۱۹ تاریخ: ۱۵/۴/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای خواهان (الف.ت.) به طرفیت خوانده (ب.م.) با وکالت (ع.الف.) به خواسته الزام…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

انتقال مال مشاع

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”جهت خرید کتاب فروش مال مشاع کلیک کنید . . .” style=”classic” color=”success” align=”center” css_animation=”none” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۴۱۹ تاریخ: ۱۵/۴/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی…