نمونه رای ترک انفاق

نمونه رای ترک انفاق

نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج و تأمین روزی و مایحتاج زندگی است و الزام حقوقی پرداخت نفقه از نظر شرع  دارای سه مبنای نص صریح، روایات و اجماع می‌باشد. در مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل…