دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

تعدیل اجاره بها

شرایط دعوی تعدیل اجاره‌بها بررسی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حاکی از آن است که موجر برای طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها بایستی شرایطی را که مقرر شده است رعایت نماید که ذیلاً برابر روال این کتاب به بررسی شرایط ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در باب دعوی…

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

تعدیل اجاره بها

[vc_row][vc_column][vc_btn title=” جهت خرید کتاب “تعدیل اجاره بها“ کلیک کنید . . .” style=”classic” color=”success” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C%2F%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2581%25D9%2584%25DB%258C%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2581%25D9%2584%25DB%258C%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] برسی تعدیل اجاره بها ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در مورد تعدیل اجاره‌بها مقرر می‌دارد: «موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید،…