تنظیم سند و فک رهن , تنظیم سند رسمی انتقال

الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال

الزام فروشنده به فک رهن با وجود شرط ضمن‌العقد مبنی بر پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال، با حقوق مرتهن و مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی منافات ندارد. شماره رأی: ۲۱ تاریخ رأی: ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ در ساعت ۹ روز سه‌شنبه ۵/۱۲/۱۳۷۶ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری…

تملک آپارتمان ها , فروش املاک مشاع

تنظیم سند رسمی انتقال

تنظیم سند رسمی انتقال دفاتر اسناد رسمی در صورتی سند انتقال (بیع، اجاره، صلح، هبه و…) را تنظیم می‌کنند که مدیر یا مدیران ساختمان به دو نحو زیر عمل کند: ۱٫ صدورگواهی‌نامه: چون ممکن است موقع انتقال آپارتمان یا اجاره دادن آن که مستلزم تنظیم سند رسمی است، مالک تا آن زمان هزینه‌های مشترک بنا…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال تنظیم سند رسمی بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می‌شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است. شماره دادنامه: ۰۹۸۰ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰ تاریخ: ۵/۸/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۱ دادگاه…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

تنظیم سند رسمی

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”جهت خرید کتاب الزام به تنظیم سند رسمی کلیک کنید . . . ” style=”classic” color=”success” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی چنانچه تعهد فروشنده به تنظیم اسناد رسمی موکول به انجام تشریفات قانونی لازمه شده، ولی برای انجام آن، مدتی تعیین نشده باشد، مدت متعارف لحاظ و عدم انجام در مدت…