تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورش

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش پرسش: نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش به چه صورتی است؟ نظر اتفاق آراء : «تعدیل و افزایش اجاره بها و تخلیه اماکن آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد، وفق قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزش و پرورش مصوب ۹…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۰۶۵۲ رأي شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقای علیرضا… فرزند حسین با وکالت آقایان مهدی زینالی و صفورا علیزاده به طرفیت آقای امیر … فرزند رضا به خواسته تخلیه به لحاظ نوسازی ملک به انضمام کلیه خسارات قانونی با احراز مالکیت خواهان و…