ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

خلع ید از ملک مشاعی

خلع‌ ید از ملک مشاعی هریک از مالکین مشاعی می‌تواند خلع‌ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که در این صورت از کل ملک، خلع‌ید به عمل می‌آید و تصرف هرکدام از مالکین منوط به تراضی آن‌ها خواهد بود. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۹۶ تاریخ: ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

خلع‌ید از اراضی و مطالبه اجرت‌المثل

خلع‌ید از اراضی و مطالبه اجرت‌المثل شماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۲۹/۷/۱۳۷۶ در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

دعوای خلع‌ید در آراء دیوان‌عالی کشور

دعوای خلع‌ ید در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۱-خواستۀ خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی تاریخ: ۲۵/۱/۱۳۳۷ شماره رأی: ۳۹۲۵ در مورد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان‌عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است: الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲ – ۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر…