ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

تفاوت دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی

تفاوت دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی هرچند دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می‌شوند و آن قطع تصرفات غیرقانونی خوانده در مال است؛ لیکن دعوای خلع ید، تقاضای مالک قانونی و مشروع مال، با این مضمون…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

عدم استماع ادعای خلع ید به علت مالک رسمی نبودن

ادعای خلع ید ادعای خلع ید به‌صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست، دلیلی بر عدم استماع نمی‌باشد. دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۰۲ تاریخ: ۱۵/۷/۱۳۹۱ رأی شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای (م.ن.) به وکالت از ۱٫ (ع.م.) ۲٫ (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

خلع‌ید از اراضی و مطالبه اجرت‌المثل

خلع‌ید از اراضی و مطالبه اجرت‌المثل شماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۲۹/۷/۱۳۷۶ در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

دعوای خلع‌ید در آراء دیوان‌عالی کشور

دعوای خلع‌ ید در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۱-خواستۀ خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی تاریخ: ۲۵/۱/۱۳۳۷ شماره رأی: ۳۹۲۵ در مورد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان‌عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است: الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲ – ۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر…