نمونه دادخواست مهریه

دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه

دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع تقاضای وصول مهریه با توجه به قرار تأمین صادره مقوم به مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی دلایل و منضمات ۱ . فتوكپی سند ازدواج ۲…