نمونه دادخواست جاب ثالث

نمونه دادخواست جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع جلب ثالث در پرونده کلاسه … شعبه … و محکومیت خوانده به تنظیم سند نسبت به سهم مقوم … ريال دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ مبایعه نامه…