نمونه دادخواست اعاده دادرسی

نمونه دادخواست اعاده دادرسی

نمونه دادخواست اعاده دادرسی   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع تقاضای  اعاده دادرسی ( به استناد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و نقض دادنامه و صدور قبول رسیدگی مجدد در خصوص دادنامه شماره ………………………. . دلایل…

نحوه شکایت از شهادت کذب

تجویز اعاده دادرسی در صورت حکم به حبس دادن

تجویز اعاده دادرسی در صورت حکم به حبس دادن قسامه در جراحات صرفاً مثبت دیه است و تعیین حبس به استناد قسامه از مصادیق اشتباه قاضی و از موجبات اعاده دادرسی است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۶۵۸ تاریخ: ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ خلاصه جریان پرونده به موجب شکوائیه آقای (م.ز.) آقایان (الف.پ.) و (ع.پ.) به اتهام ایراد ضرب و جرح…

نحوه شکایت از شهادت کذب

نحوه شکایت از شهادت کذب

نحوه شکایت از شهادت کذب شرط تجویز اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب، ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۱۷۰۰۰۳۸ تاریخ: ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ خلاصه جریان پرونده آقای (ج.غ.) فرزند (م.) به اتهام قطع دویست و هفتاد اصله درخت انگور، موضوع شکایت آقای (گ.غ.) تحت تعقیب قرار گرفته است.…