نمونه دادخواست اعاده دادرسی

نمونه دادخواست اعاده دادرسی

نمونه دادخواست اعاده دادرسی   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع تقاضای  اعاده دادرسی ( به استناد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و نقض دادنامه و صدور قبول رسیدگی مجدد در خصوص دادنامه شماره ………………………. . دلایل…

نحوه شکایت از شهادت کذب

تجویز اعاده دادرسی در صورت حکم به حبس دادن

تجویز اعاده دادرسی در صورت حکم به حبس دادن قسامه در جراحات صرفاً مثبت دیه است و تعیین حبس به استناد قسامه از مصادیق اشتباه قاضی و از موجبات اعاده دادرسی است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۶۵۸ تاریخ: ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ خلاصه جریان پرونده به موجب شکوائیه آقای (م.ز.) آقایان (الف.پ.) و (ع.پ.) به اتهام ایراد ضرب و جرح…