فسخ معامله - دعوای فسخ معامله در نشست قضایی

دعوای فسخ معامله در نشست قضایی

استفاده از خیار رؤیت و تخلف وصف سوال-  اگر ادعای خواهان این باشد که مبیع تحویل شده غیر از آن چیزی است که قرار بود معامله شود و جنسان نامرغوب‌تر است آیا مورد از مصادیق خیار عیب است یا خیار رؤیت یا هیچ‌کدام؟ نظریه که در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۶ به اتفاق آرا اعلام شد. در مورد…