تصرف عدوانی چیست

عدم اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

۰٫۰ ۰۰ در تاریخ ۱۵/۲/۷۲ خانم نرگس… دادخواستی به طرفیت آقای صفرقلی… به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال با خسارات ضرر و زیان به دادگاه‌های حقوقی ۱ تهران تقدیم که به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ارجاع و خلاصتاً اعلام داشته به‌موجب مبایعه‌نامه پیوست خوانده یک باب…