دعوای تصرف عدوانی

تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی

تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی هرچند دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می‌شوند و آن قطع تصرفات غیرقانونی خوانده در مال است؛ لیکن دعوای خلع‌ید، تقاضای مالک قانونی و مشروع مال، با این مضمون که خوانده به‌صورت…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

معرفی دعوای خلع ید

معرفی دعوای خلع‌ ید «خلع‌ید» به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي را دارد که مالک يک مال غیرمنقول به طرفيت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحويل ملک را تقاضا می‌کند.  رسیدگی به دعوای خلع‌ید فرع بر اثبات مالکیت است، در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

دعوای خلع‌ید در آراء دیوان‌عالی کشور

دعوای خلع‌ ید در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۱-خواستۀ خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی تاریخ: ۲۵/۱/۱۳۳۷ شماره رأی: ۳۹۲۵ در مورد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان‌عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است: الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲ – ۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر…