نمونه رای برای اختلاس

نمونه رای در مورد اختلاس

۰٫۰ ۰۰ «اختلاس» یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و ماهیتاً خیانت در امانت می‌باشد. تنها تفاوت آن اوصاف مربوط به مرتکب جرم است که باید کارمند دولت باشد. دلیل جرم انگاری اختلاس این است که جلوی سوءاستفاده‌های کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین گردد.…