نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

  دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان     خوانده     وکیل     خواسته یا موضوع تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) دلایل و منضمات فتوکپی عقدنامه ازدواج ریاست محترم دادگاه…