فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی

شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی اولاً: درخواست دستور فروش مال مشاع نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی و تعیین وقت رسیدگی نیست هرچند بهتر است درخواست در قالب دادخواست تقدیم دادگاه گردد.[۱] ثانیاً: تصمیم مرجع قضائی نسبت به این درخواست قالب حکم یا قرار نیست بلکه دستور تلقی شده و…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

فروش مال مشاع

فروش مال مشاع هرچند موضوع این نوشته، بررسی دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاها می باشد لیکن به جهت اهمیت دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی و ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاعی به بررسی  هر دو خواهیم پرداخت. تقسیم مال مشاعی مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در…