دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

دعوای فسخ اجاره در نشست‌های قضائی

۰٫۰ ۰۰ پرسش: آیا برای مستأجرین آستان قدس و اداره اوقاف پس از انقضای مدت اجاره می‌توان حقی قائل شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استیفای این حق به چه صورت است؟ نظرهای ابرازی نظر اول: صرف‌نظر از قوانین خاص موجود در رابطه با اراضی موقوفه، از جمله قانون ابطال اسناد موقوفه و سایر قوانین…