ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قم

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات دعوی خلع ید از سوی احد از مالکین مشاعی نسبت به تصرفات دیگری مسموع است. ولی پذیرش دعوی به خواسته قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شریک‌های مال مشاع علیه متصرف منوط به طرح دعوی از سوی مالک…