نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲

شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ با توجه به مطالب مبحث  قبل بدیهی است که مطلق روابط استیجاری تا سال ۱۳۶۲ مشمول مقررات قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده اما با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ اگرچه روابط استیجاری…