دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ماده۱۲- در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: درصورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی)؛ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

دعوای فسخ اجاره در نشست‌های قضائی

دعوای فسخ اجاره در نشست‌های قضائی حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن پرسش: آیا برای مستأجرین آستان قدس و اداره اوقاف پس از انقضای مدت اجاره می‌توان حقی قائل شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استیفای این حق به چه صورت است؟ نظرهای ابرازی نظر اول: صرف‌نظر از قوانین…