نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و سفته

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع مطالبه وجه چك به ميزان …………………………..ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته دلایل و منضمات كپي مصدق: ۱- چك، ۲-…