تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن

میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ماده‌۳- در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و درصورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف…