تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

نمونه استشهادیه اعسار

نمونه استشهادیه اعسار «استشهاد محلي» بدین‌ وسیله از همسایگان و معتمدين و كسبه محل (همکاران)،  درخواست می‌کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگي و کاري و میزان درآمد اينجانب … فرزند … آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهي فرمايند: که بنده به‌عنوان … و با حقوق ماهيانه … ريال در … به نشانی … کار…