تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

نمونه استشهادیه اعسار

نمونه استشهادیه اعسار «استشهاد محلی» بدین‌ وسیله از همسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)،  درخواست می‌کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب … فرزند … آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند: که بنده به‌عنوان … و با حقوق ماهیانه … ریال در … به نشانی … کار…