تنظیم سند و فک رهن , تنظیم سند رسمی انتقال

الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال

الزام فروشنده به فک رهن با وجود شرط ضمن‌العقد مبنی بر پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال، با حقوق مرتهن و مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی منافات ندارد. شماره رأی: ۲۱ تاریخ رأی: ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ در ساعت ۹ روز سه‌شنبه ۵/۱۲/۱۳۷۶ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری…

تملک آپارتمان ها , فروش املاک مشاع

تنظیم سند رسمی انتقال

تنظیم سند رسمی انتقال دفاتر اسناد رسمی در صورتی سند انتقال (بیع، اجاره، صلح، هبه و…) را تنظیم می‌کنند که مدیر یا مدیران ساختمان به دو نحو زیر عمل کند: ۱٫ صدورگواهی‌نامه: چون ممکن است موقع انتقال آپارتمان یا اجاره دادن آن که مستلزم تنظیم سند رسمی است، مالک تا آن زمان هزینه‌های مشترک بنا…

تنظیم سند و فک رهن , تنظیم سند رسمی انتقال

تنظیم سند و فک رهن

تنظیم سند و فک رهن شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۱۳ تاریخ: ۷/۸/۱۳۹۲ رأی شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان (ح.ک.) (ع.ب.) و خانم (ش.ر.) با وکالت آقای (ه.ح.) و خانم (ل.ص.) به طرفیت خانم (ف.د.) به خواسته مطالبه ارزش معادل مبالغی که به شرح مندرج در دادخواست و لوایح تقدیمی توضیح داده شده…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه چنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهنی از ملک مبیع کرده باشد، نمی‌تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملکی، تقاضای الزام به تنظیم اسناد رسمی توسط فروشنده را طرح نماید. شماره دادنامه: ۰۰۳۶۷ ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵ تاریخ: ۱/۴/۱۳۹۲ رأی شعبه ۵ دادگاه…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

طرح دعوای الزام به تنظیم سند

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”جهت تنظیم الزام به تنظیم سند کلیک کنید . . . ” style=”classic” color=”success” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] طرح دعوای الزام به تنظیم سند گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دارد تا دعوای خود را…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند به همراه فک رهن

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”جهت خرید کتاب “الزام به تنظیم سند“ کلیک کنید . . .” style=”classic” color=”success” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] الزام به تنظیم سند به همراه فک رهن حالت های دعوای فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند در نحوه تنظیم خواسته این دعوا سه نظریه بدین شرح وجود دارد: اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه…