الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه

۱٫۰ ۰۱ چنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهنی از ملک مبیع کرده باشد، نمی‌تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملکی، تقاضای الزام به تنظیم اسناد رسمی توسط فروشنده را طرح نماید. رأی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر نظر به این‌که خواهان‌های دعوی تأیید فسخ قرارداد مورخ…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

طرح دعوای الزام به تنظیم سند

۵٫۰ ۰۱ خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می‌پردازیم: الف) صلاحیت ذاتی محاکم: مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند به همراه فک رهن

۰٫۰ ۰۰ اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه معتقد بودند چون فک رهن خود نوعی دعواست و الزام به فک رهن در واقع موجب انحلال عقد رهن و یک رابطه حقوقی است؛ لذا ضرورت دارد که خواهان ضمن تقدیم دادخوست الزام به تنظیم سند، به‌عنوان دعوای دوم فک رهن را هم بخواهد؛ لیکن اقلیت…