نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

۰٫۰ ۰۰   داد خواست اعسار از پرداخت مهریه تاریخ ……………………………۱۳۸ شماره……………………………….. پیوست………………………………. شماره پرونده. ……………………….   برگ دادخواست به دادگاه عمومی مشخصات طرفين نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهرستان/ بخش دهستان، خیابان، کوچه، شماره، پلاک خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل تعیین خواسته و بهای آن رسیدگی و صدور حکم…

نمونه رای مهریه

نمونه رای دادگاه برای مهریه

۵٫۰ ۰۱ مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، مال معین یا چیزی که قائم مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می‌دهد که در صورت عندالمطالبه و مطالبه زن، مکلف است آن را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ چرا که به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند…

نمونه دادخواست مهریه

دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه

۰٫۰ ۰۰ دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع تقاضای وصول مهریه با توجه به قرار تأمین صادره مقوم به مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی دلایل و منضمات ۱ . فتوكپی سند…