فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی

۰٫۰ ۰۰ شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی اولاً: درخواست دستور فروش مال مشاع نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی و تعیین وقت رسیدگی نیست هرچند بهتر است درخواست در قالب دادخواست تقدیم دادگاه گردد. ثانیاً: تصمیم مرجع قضائی نسبت به این درخواست قالب حکم یا قرار نیست بلکه دستور تلقی…