نمونه دادخواست اعاده دادرسی

نمونه دادخواست اعاده دادرسی

نمونه دادخواست اعاده دادرسی   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع تقاضای  اعاده دادرسی ( به استناد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و نقض دادنامه و صدور قبول رسیدگی مجدد در خصوص دادنامه شماره ………………………. . دلایل…

نمونه دادخواست جاب ثالث

نمونه دادخواست جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع جلب ثالث در پرونده کلاسه … شعبه … و محکومیت خوانده به تنظیم سند نسبت به سهم مقوم … ريال دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ مبایعه نامه…