تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقوقی

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمومی در این باره مردود است. رأی شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعوی شهرداری منطقه ۴ تهران به طرفیت خانم‌ها م.س. و م.ب. و آقایان الف. و ب. هر دو ب. با وکالت خانم…