تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقوقی

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقوقی تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمومی در این باره مردود است. شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۳۸ تاریخ: ۱۶/۷/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعوی شهرداری منطقه ۴ تهران به طرفیت خانم‌ها م.س. و…