نمونه رای داوری

نمونه رای داوری

نمونه رای داوری در قرارداد نمونه رای داوری در قرارداد بین طرفین که به صورت فوق اتفاق افتاده و دادنامه از دادگاه تجدید نظر صادر شده به این ترتیب که  در تاریخ ۱۵/۸/۶۲ وکیل تجدیدنظرخواه به وکالت موکل خود به طرفیت شرکت تجدیدنظرخوانده به خواسته تعیین حکم مرضی الطرفین دادخواستی به دادگاه‌های عمومی حقوقی… تسلیم…