نمونه رای داوری

نمونه رای داوری

نمونه رای داوری در قرارداد نمونه رای داوری در قرارداد بین طرفین که به صورت فوق اتفاق افتاده و دادنامه از دادگاه تجدید نظر صادر شده به این ترتیب که  در تاریخ ۱۵/۸/۶۲ وکیل تجدیدنظرخواه به وکالت موکل خود به طرفیت شرکت تجدیدنظرخوانده به خواسته تعیین حکم مرضی الطرفین دادخواستی به دادگاه‌های عمومی حقوقی… تسلیم…

ابطال رای داوری,داوری

ابطال رای داوری

معرفی دعوای ابطال رای داوری به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان «داوری» به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد. هرچند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا می‌باشد؛ لیکن باید نتیجه این…