رای اعتراض ثالث اجرایی

نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی

۴٫۵ ۰۲ به‌طور کلی اگر دادگاهی در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محکوم‌علیه را توقیف نماید و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای حق داشته باشد، راهکار اعلام ادعا و درخواست رسیدگی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. اعتراض ثالث اجرایی مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷…

هزینه دادرسی

نمونه رای هزینه دادرسی در رویه دادگاه ها

۰٫۰ ۰۰ با توجه به  نسخ ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دولت نیز مکلف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد. ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری…