دعوای تمکین

صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای تمکین

صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به دعوای تمکین دعوای تمکین به موجب ماده ۱ قانون حمایت خانواده جدید: «به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های…